Yünsa’da SürdürülebilirlikSürdürülebilirlik PolitikamızEkonomik PerformansStrateji ve Yönetim PolitikasıSosyal PerformansÇevresel PerformansSürdürülebilirlik RaporlarıSürdürülebilirlik Yol HaritamızSertifikalar
Sürdürülebilirlik Politikamız

Yünsa ‘da sürdürülebilirlik anlayışımızın temellerini, ekonomik değer yaratmanın ötesinde, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı da gözeterek tüm kilit paydaşlarımız için değer yaratma hedefi oluşturuyor. Stratejik öneme sahip tüm konuları ilgili yasal yükümlülüklerimizin ilerisinde ve kilit paydaşlarımızın da beklentilerini dikkate alarak yönetiyoruz. Sürdürülebilirlik etkilerimizi yönetmek amacıyla çalışmalar yürütüyor ve hedeflerimizdeki ilerlemeleri aktarıyoruz. Kurumsal ve etik değerlerimiz sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolculuğumuzda bizi yönlendiren temel unsurlardır.

İlkelerimiz;

SOSYAL

İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde insan haklarına uygun davranmak ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmek
 • İşyerimizdeki ve değer zincirimizdeki kişilere yönelik insan hakları risklerini tanımlamak ve önlemek için gerekli çalışmaları yapmak

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde önleyici iş sağlığı ve güvenliği sistemlerini uygulamak, geliştirmek ve bunu tüm çalışanlarımız için bir yaşam tarzı haline getirmek
 • Risk seviyesi azaltma çalışmalarına herkesin katılımını sağlamak
 • Yasal gerekliliklerin bir adım önünde tedbirler almak

Müşteri Sağlığı Ve Güvenliği

 • İnsan sağlığını korumak amacıyla sürekli iyileştirmeyi temel alan bir yönetim anlayışı ile güvenli ve sağlıklı ürünler geliştirmek

İstihdam

 • Sürdürülebilir bir çalışma hayatı için etik değerlerin yaşatıldığı, karşılıklı güvenin sağlandığı, sorumlulukların sahiplenildiği, başarıların takdir edildiği, çeşitliliğe ve farklılığa saygı duyulan, görüş ve beklentilerin dikkate alındığı, iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği, yasal gerekliliklerin ötesinde politika ve uygulamalar yürütülen bir çalışma ortamı sağlamak

Çeşitlilik Ve Fırsat Eşitliği

 • İşe alımdan, emekliliğe kadar eşitlik politikası uygulamak, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç̧, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri özelliklerden bağımsız olarak herkese, anayasa ve ilgili tüm kanunlar çerçevesinde eşit imkânlar sağlamak

Eğitim Ve Gelişim

 • Kurumsal Gelişim konusunu desteklemek ve çalışanlarımızın işlerini en etkin bir şekilde yürütmelerine destek olacak becerileri geliştirebilmeleri amacıyla ihtiyaca yönelik farklı eğitimler sunmak

ÇEVRESEL

Enerji ve Emisyonlar

 • Enerji tüketimini ölçüp değerlendirerek proaktif önlemler almak
 • Tüm tüketim süreçlerinin enerji yoğunluğu içindeki payını belirlemek ve iyileştirme çalışmalarına girdi oluşturmak
 • Verimli kaynak kullanımı ile enerji yoğunluğunu azaltmak
 • Küresel iklim değişikliği ile mücadele etmek
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazlarını azaltmak

Su

 • Su tüketimini ölçüp değerlendirerek proaktif önlemler almak
 • Tüm tüketim süreçlerinin su yoğunluğu içindeki payını belirlemek ve iyileştirme çalışmalarına girdi oluşturmak
 • Su kullanımını daha verimli hale getirmek için çalışmalar yapmak

Atık ve Atıksu

 • Atık su dahil tüm atıkların azaltılması ve insan - çevre sağlığına uygun şekilde bertaraf edilmesi konusunda önlemler almak
 • Atıkların hammadde olarak kullanılmasını sağlayarak döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak

Malzemeler

 • Sürdürülebilir ve temiz üretime uygun malzeme seçmek
 • Malzemeleri,  çevresel etkileri asgari seviyeye indirecek şekilde kullanmak
 • Tüm malzemelerin verimli kullanılması ile aynı kalitede ürünü daha az girdi ile üretebilmek
 • Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını arttırmak

EKONOMİK

 • Toplumsal kalkınma için ekonomik değer üretmek
 • Kurumsal riskleri değerlendirerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak
 • Etik değerler, çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, çevre sağlığı, enerji ve su verimliliği gibi konulara duyarlı tedarikçilerle çalışmak
 • Ar-Ge ve inovasyonu odağımıza alarak sürdürülebilir ürünler geliştirmek

KURUMSAL YÖNETİM

 • İşlerimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla yürütmek,
 • Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızda sürdürülebilirlik bilinci oluşturmak,
 • Tüm paydaşlarımızla sağlam temelli ilişki yönetmek, iletişimi güçlendirmek,
 • Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin tüm paydaşlara yayılımını sağlamak ve herkesin ortak sorumluluğunda olduğunu benimsetmek,
 • Sürdürülebilirlik anlayışını tüm tedarik zincirine yaymak,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak
 • Amacı ne olursa olsun her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısında durmak; rüşvet ve yolsuzluk aracılığıyla iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisini devam ettirmemek

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü oluşturmayı,
 • Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı,
 • Sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirerek iş yapış biçimimizi çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik anlayışıyla geliştireceğimizi,

taahhüt ederiz.

 

Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.